กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชเนรินทร์ ศรีหาเศษ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0995629273
อีเมล์ : Chanae231@gmail.com

นายพัชฎา เชื้อสิงห์
ครู คศ.3

นางสาวจำลอง ศรีมงคุณ
ครู คศ.3

นางพรรณนิภา เชื้อสิงห์
ครู คศ.3

นางศิริขวัญ สมนึก
ครู คศ.3

นางระพีพร พลเหี้ยมหาญ
ครู คศ.3

นายแมนชัย สมนึก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวพชรวรรณ มีหนองหว้า
ครู คศ.3

นางเกตุวดี ยะสะกะ
ครู คศ.3

นายสาธิต รัตนมาลี
ครู คศ.3

นางไฝคำ เผือดผุด
ครู คศ.3

นางสาวจันทิมา มีลา
ครู คศ.2

นายวีรวัฒน์ บุปผาชื่น
ครู คศ.3

นางสาวสุคนทิพย์ พรหมนิล
ครู คศ.2

นางกนิษฐา แสวงสาย
ครู คศ.3

นายบวรศักดิ์ โวเบ้า
ครู คศ.2

นางสาวเนตรชนก มนุราช
ครู คศ.2

นางธิดารัตน์ โคตรโยธี
ครู คศ.2

นางนงค์รักษ์ มนุราช
ครู คศ.2

นายวิเชียร แก้วมณีชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
อีเมล์ : wichian@rnks.ac.th

นางนิษฐ์วดี ชุติภัทร์บัณฑิต
ครู คศ.3

นางสาวไอลดา วงค์จันทะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5
เบอร์โทร : 0801961961
อีเมล์ : Ailada.rnks.ac.th

นางสาวสุกันดา พรหมนิล
ครู คศ.2

นายปริวรรต มีหนองหว้า
ครู คศ.1

นายวิเชียร มณีพรรณ
ครู คศ.1

นายณัฐพล กวดไทย
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ ลอลิเลิศ
พนักงานราชการ

นางสาวกาญจนา นามมุลสิม
พนักงานราชการ

นางสาวชนากานต์ พิมพรัตน์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เบอร์โทร : 0878609062
อีเมล์ : Chanakan9062@gmail.com

นางสาวพิชญธิดา สารทอง
ครูอัตราจ้าง

นายทศพล ไกยะลุน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศุภร จันทร์ชู
ครูอัตราจ้าง