กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุญาณี วงษ์ชาชม
ครู คศ.3

นางสาวลักขณา บำรุงตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0973212385
อีเมล์ : lukkhana25@gmail.com

นางสาวกมลชนก บุญทอง
ครู คศ.1

นางสาวสมฤทัย จิตตะโคตร
ครู คศ.1

นายนราดล ยตะโคตร
ครู คศ.1

นางสาวอัญชลี เจริญวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวอรุณณี มีพรม
ครูผู้ช่วย

นางกมลณภัทร บุตรโคษา ธ.น.ก่ำ
ครู คศ.1

นางสาวภัทรา เทพมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0898222077
อีเมล์ : phattara@rnks.ac.th

นายภานุพงศ์ โกพล
ครูอัตราจ้าง