คณะผู้บริหาร

ดร.อิทธิพล พลเหี้ยมหาญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางควรคิด อินทจักร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0880666450
อีเมล์ : kuankit.kid25@hotmail.com

นายวรวุฒิ ศรีมะโรง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0961767950
อีเมล์ : worawut@rnks.ac.th

นางสาวสาวิตรี มาตขาว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0856078563
อีเมล์ : matkhoasawitree@gmail.com

นายวีระศักดิ์ สำราญเนตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา