ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 พ.ย. 64 เปิดเรียน on site
01 พ.ย. 64 ถึง 05 พ.ย. 64 นักเรียนติดต่อขอสอบแก้ตัวกับครูประจำวิชาผ่านช่องทางออนไลน์
12 ต.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
online กลุ่มบริหารวิชาการ